Interneta spcle

Internets ir ârkârtîgi noderîgs informâcijas avots. Bet tikai tad, ja saturs ir ierakstîts pieejamâ valodâ. Îpaði, ka ðis efekts tiek sasniegts, kad raksts ir pilnîbâ saistîts ar IT jautâjumiem. Tas notiek tâpçc, ka tajâ tiek izmantota daudz specifiskâs verbâlâs terminoloìijas.

Norâdot tos tieðsaistes kartç, var sagaidît, ka viòi iepazîsies ar ðo klientu grupu, kas ietver ikdienas kontaktus ar viòiem vai izmanto virziena izglîtîbu. Tomçr ðâda veida reklâma nav vçrsta uz ðâdiem cilvçkiem. It îpaði, ja saturs nonâk lîdz palîdzîbas dokumentâcijai, kuru, visticamâk, otrajâ situâcijâ varçtu izmantot ikviens, kurð apmeklç pakalpojumu.

IT tulkojumiTâtad, izveidojot vietni, ir vçrts interesçties par IT tulkojumiem. Pateicoties tiem, parasti tehniskais saturs var tikt tulkots tâdâ procedûrâ, ka tâs bûtu saprotamas arî pilnîgâm nesçjiem. Kâ mçs zinâm, tad persona, kas meklç noteikumu sadaïâ, kas saistîti ar tehnisko maksas, ir vçl daudz orientçts visâ lapâ, vai arî îpaðajâ nomenklatûrâ.

Black Mask

Tehniskâ dokumentâcijaIT tulkojums ir arî vçrts zinât, kad daudziem tehniskajiem dokumentiem jâbût pieejamiem daþâdâs valodâs. Piedâvâjot, piemçram, programmatûru, ir svarîgi, lai tâ apraksts bûtu acîmredzams ikvienam, kurð varçtu palîdzçt darbâ vai îpaðumâ no konkrçtas mobilâs ierîces. Pretçjâ gadîjumâ lielâkâ saòçmçju daïa vienkârði nezina par ðâdu pieteikumu, ja viòi nesaprot, kas tas ir. Tomçr, kâ redzat, lielâkâ daïa tîmekïa lietotâju meklç informâciju savâs valodâs.Jo pilnîgâka ir dokumentâcijas izvçle valodas varianta izteiksmç, jo bagâtâka var bût peïòa no produktu pârdoðanas. Neviens, jo viòi neko neiegâdâjas tumsâ, un pirms pasûtîðanas viòi ir pazîstami ar aprakstu, ðajâ papildinâjumâ ar dokumentâciju. It îpaði, ja konkrçtam projektam jâatbilst noteiktâm prasîbâm, piemçram, saistîbâ ar sistçmu, kurâ tâ jâuzstâda.