Iepakojuma vakuuma klimpas

Pârtikas produkti arvien vairâk tiek pakïauti îpaðiem nosacîjumiem, lai pagarinâtu to turçðanas laiku un papildus samazinâtu bojâjumu risku, saskaroties ar gaisu vai jauniem materiâliem. Paðlaik pârtikas vakuuma iepakojums atrodas ne tikai veikalos, bet arî gastronomijas virzienos vai dzîvokïos. Vakuuma iepakojums ïauj pârtikas produktus uzglabât privâtos apstâkïos jau vairâkus mçneðus.

Ko nozîmç vakuuma pârtikas iepakoðana? Ðim plânam tiek iegûti îpaði plastmasas maisiòu vai plastmasas konteineru veidi, kuros tiek savâkti pârtikas produkti. Pçc tam, izmantojot speciâlâs ierîces no tvertnes vai maisa, gaiss tiek noòemts, un plastmasas konteiners vai maisiòð ir augsts, cieði noslçgts (folijas maisiòð tiek sametinâts vienlaicîgi. Mâjas apstâkïos vakuums tiek iesûkts, izmantojot speciâlu manuâlo sûkni.

Kas nodroðina vakuuma pârtikas iepakojumu? Tas noteikti palielina jauno pârtikas produktu uzglabâðanas laiku. Vakuuma saldçtâjos putekïsûcçju gaïa var dzîvot lîdz 26 mçneðiem, un ievçrojami palielinâs arî istabas temperatûrâ glabâtais uzglabâðanas laiks ledusskapî vai brîvos produktos. Vakuuma konteineri aizsargâ pârtiku pret gaisa iedarbîbu, bet arî sçnçm un mikroorganismiem, kas bieþi izraisa pârtikas bojâðanos. Putekïsûcçji hermçtiíi saglabâ visu garðu un aromâtu, saglabâjot to struktûru.

Privâtajos interjeros tiek izmantotas arî speciâlas putekïu sûcçji, kas paredzçti produktu uzglabâðanai, un speciâli aizbâþòi pudeïu vakuuma noslçgðanai. Pateicoties koríiem pçc atvçrðanas, vînu var ievçrot ne 2 dienas, bet 20 - 25 dienas. Koríis aizsargâ vînu pret oksidâciju, un viens vîns saglabâ visu garðu un smarþu.

Papildus pârtikas produktiem vakuuma tvertnçs jûs varat arî uzglabât apìçrbu vienlaicîgi, un tam ir maz vietas, jo tiek izmantots vakuums iepakojumam.