Griedanas instrukcija

SpartanolSpartanol - Efektīvs risinājums tūlītējai masas konstrukcijai!

Patiesîbâ rûpnîcâs un vietçjos apgabalos bieþi vien tiek apmeklçta nepiecieðamîba kaut ko pilnîgi izgriezt, plânas ðíçles. Tas darbojas virs jebkura gaïas, siera un maizes, taèu ir iespçjams, ka ðíçlçs daþreiz tiek izmantots otrajai lietoðanai kâ pierâdîjums dârzeòu vai augïu sagrieðanai, kad mçs to vçlamies plânajâs ðíçlçs.

Atkarîbâ no tâ, ko es domâju sagriezt ðíçlçs, tas ir sakârtots îpaðâ asmens - labâ vai piesietâ. Serrated ir paredzçts maizes grieðanai, kas ïauj çrti "iekodçt" savâ struktûrâ un rada pat ðíçles, pat grieþot mîksta, svaiga maize. Ar gaïas vai siera izmaiòâm viòð grib mûs, it îpaði mazâs, pat ðíçlçs, kas âtri un bez îpaðâm pûlçm tiek sagriezta. Par ðo tçmu mçs izmantojam ðíçlçs ar vieglu, tikai ïoti bîstamu malu, kas lieliski nodarbojas ar noteiktu, kad un daudz mazu aukstu gaïu un sieriem.

Magnçts 310p ir vienkârða grieðanas maðîna, kas ir îpaði ieteicama çdinâðanas vietâs un veikalos. Tas ir ieteicams raþotâjs, jo mûsu lielisko izturîbu un pakalpojumu iespçjas. Ar ðîm vçrtîbâm katrs pçc pirmâs apmâcîbas jomâ uzticîbu un droðîbu darbâ, var vçrsties pie raþoðanu no nazis un kalpo tâs lietotâju gaïu un sieru sagrieþ ðíçlîtçs skaidri. Labas kvalitâtes slicers îsâ laikâ nopelna ievçrojamu daudzumu aukstâs gaïas un siera, ar nelielu grâmatu un darbinieku grupu ieguldîjumu. Ðâds ðíçlçs raþotnç var ievçrojami ietaupît laiku, ko pçc tam izmantoja ðíçlçs sagrieztu materiâlu sagrieðanai. Turklât klâsts kuteri ar regulçjamu slâòa biezumu, ïauj odkroiã bieza, kas vienâds ar ðíçle vai samazinât ðíiòía plânâs, gandrîz caurspîdîgas ðíçlîtes, kâpçc, ja ir vçlçðanâs, uz pierâdîjumiem gadîjumâ izejvielu ðíiòíi, kas çd daudz sagrieztu biezu papîru.