Ginekoloiiskie pulveri

Ginekoloìija iet visu ceïu. Joprojâm ir modernâki veidi, kâ meklçt cilvçka íermeni. Aizvien mazâk invazîva un vçl precîzâka. Liela problçma seksuâli ïaunprâtîgu personu vidû ir dzemdes kakla vçzis, kas tâs atklâðanas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

Ikreiz, kad pamanât traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, nekavçjoties jâreìistrçjas kolposkopa speciâlistam, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, tas noteikti ir dzîvîbas glâbðanas risinâjums dzemdç.

Ðâds pçtîjums tiek veikts, izmantojot kolposkopu. Tas nav nekas jauns kâ mikroskops ar redzes stiklu. Spogulis tiek ievietots maksts ar labo centru, lai pârbaudîtu reakciju maksts. Ðis mikroskops ïauj iegût trîsdimensiju efektu, kâ arî paplaðina aprakstu lîdz desmit reizçm, lai ginekologs spçtu pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi izvçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka viòam vajadzçtu sagatavoties meklçðanai. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, vienu nedçïu pirms plânotâs pârbaudes vajadzçtu atbrîvot no seksuâlajiem kontaktiem un ginekoloìiskâm pieredzçm.

Sieviete, kas rûpçjas par kolposkopu, parasti atrodas profesionâlâ ginekoloìiskâ krçslâ. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja ieguvumi ir satraucoði, tad ginekologs var pasûtît dzemdes sekcijas izòemðanu, tad viòam kâdu laiku jâatturas no daþâm seksuâlâm aktivitâtçm, jo bûs svarîgi justies ïoti neçrti diskomfortu. Ðîs ierîces piemçrâ ir svarîgi arî ergonomiskie parametri, jo tad ir darba ierîce.