Gastronomija

Tehnisko tekstu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to sagatavotu, mâcîbai jânodroðina ne tikai ïoti spçcîgas sveðvalodas zinâðanas, bet arî zinâtne par noteiktu tehnisku problçmu. & nbsp; Valodu prasmes ðajâ tulkoðanas modelî saka roku rokâ ar lielu nozaru sagatavoðanu un sasniegumiem. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi ir cilvçki, kuriem nav NAV sertifikâta, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju apvienîba un eksperti konkrçtâ nozarç. tehnisko jomu. Lai garantçtu, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti atbildîgâ un atbilstoðâ tehnoloìijâ, sâkumâ ir jâpârbauda tulkotâja prasmes un kompetences.

Ir jâdomâ, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Viòi var dzîvot augstâk par tehniskiem rasçjumiem, plâniem un programmâm. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam nevajadzçtu bût tikai konkrçtas nozares speciâlistam, ja runa ir par atbilstoðu vârdu krâjumu, bet viòam arî jâapzinâs nepiecieðamâs izmaiòas tehniskajâ vai tehniskajâ zîmçjumâ, lai nodroðinâtu perfektu dokumentu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jâapsver, kurð tulkoðanas pakalpojums jums bûs nepiecieðams. Tâpçc, ja tulkojums ir uzrakstîts, situâcija ir samçrâ vienkârða, jo tulkotâji cer, ka viòi varçs iepazîties ar Tulkoðanas atmiòu TRADOS, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz katrai valodai, praktiski visiem ðîs daïas notikumiem.

Runâjot par mutisko tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista meklçðanu, kam ir minimâlas zinâðanas, lai apstrâdâtu tulkojumu bez speciâlistu palîdzîbas, sniedzot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu var radît nopietnas problçmas. Daudzi uzòçmumi apstâjas, iesniedzot ne tikai juridiskus, bet arî tehniskus dokumentus, vairâk cilvçku specializçjas tikai pçdçjâ tulkojuma veidâ. Es naidu, ka, jo îpaði tulkoðanas panâkumos, interesantâk bûs atrast tikai speciâlistu tehniskajos tulkojumos. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas zemçs vienmçr svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 atkarîbâ no zîmola un dokumenta sareþìîtîbas.