Gastronomija urem

Termins "coaching" (kas nozîmç mâcîbas, kas brîvi pârvalda angïu valodu, ir interaktîvas apmâcîbas procesa zîmols, kas notiek, izmantojot metodes, kas apvienotas ar psiholoìiskâm zinâðanâm. Nesen ir izveidots darbinieku apmâcîbas stils, kurâ tiek pieòemts lçmumu pieòemðanas process, atbildot uz viòu profesionâlajiem jautâjumiem, kas palîdz privâtpersonâm vai uzòçmumiem paâtrinât izaugsmi un ïauj uzòçmumam uzlabot savu darbîbu. & Nbsp; Ðâda veida vadîtâji ir treneri, kas ar saviem klientiem dodas daþâdos lîmeòos piemçram, kustîbâ ar savu biznesu, karjeras attîstîbu un analizçjot arî jautâjumus, kas saistîti ar savstarpçjâm attiecîbâm ar saviem darbiniekiem.

Profesionâla apmâcîba ïauj klientiem pieòemt atbilstoðâkus lçmumus, pilnîgâk izmantot savas dabiskâs noslieces, precizçt to mçríus un koncentrçties uz to darbîbu optimizçðanu, kas noved pie to saòemðanas. Coaching ir paðattîstîbas process, kura svarîgâkais mçríis ir uzlabot klienta paðapziòu un atbalstît plânoto jauninâjumu autonomu izpildi, pamatojoties uz saviem projektiem un intelektuâlajiem resursiem. Pârçjâs vienîgâs darbinieku apmâcîbas iespçjas visâ treniòâ ir:

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga;treneris nav labs, lai sniegtu klientam kâdu gribu;neapmâca cilvçkus, bet aizsargâ tos iepazîðanâs procesâ;tas ir balstîts uz jautâjumiem un stimulç domâðanu;klienta viedoklim jâbût cieòai un palîdzîbai;mçríis ir veikt konkrçtas izmaiòas.