Fiskalie kases aparati

Kases aparâti ir nepiecieðami vietçjiem uzòçmumiem, kuri piedâvâ mûsu produktus privâtiem klientiem, ieskaitot mazos veikalus, zaïie çdienus, kioskus utt. Ðajâs vietâs mçs parasti sastopamies ar atseviðíâm kabîòâm ar nelielâm izmçriem. Tie parasti ir lçti, çrti un funkcionâli kases aparâti. Viòu galvenais uzdevums ir reìistrçt lietas un izsniegt kvîti klientam kâ pirkuma apstiprinâjumu.

Tas palîdz jums popularizçt savu uzòçmumu un meklçt darbu. Mazas fiskâlâs ierîces parasti neveido ïoti sareþìîtas funkcijas, kâ tas ir sistçmas kases aparâtu panâkumos, kurus mçs varam saskarties veikalos. Tomçr arvien bieþâk daþâda veida kases aparâti piedâvâ mums iespçju atseviðíi savienot svîtrkoda lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâlu.

Izvçloties kases aparâtuLçti kases aparâti svârstâs no PLN 500 lîdz aptuveni PLN 1700. Kvadrâtâ ir daudz raþotâju, kuri pârdod ïoti plaðu klâstu. Izvçloties kases aparâtu, ir labi, lai sniegtu atgriezenisko saiti par garantiju un apkalpoðanu. Tâpat kâ stâvoklis, kurâ mçs izveidojam fiskâlo ierîci un piedâvâ pakalpojumu servisu. Izvçloties kases aparâtu, darba çrtîbai ir svarîga nozîme, tas ir, kases aparâtam ir jâbût lieliem taustiòiem un pastâvîgam apgaismotajam displejam. Pat pirms pirkuma ir vçrts pârbaudît, kâ tiek lietots papîra lentes, jo tas, iespçjams, parasti tiek sastopams visîsâkajâ laikâ, un parasti tas pçkðòi jâmaina.

Kâdiem nosacîjumiem bûtu jâatbilst?Fiskâlajam kases aparâtam ir jâapmierina visas Finanðu ministrijas prasîbas un jâuzòemas papildu funkcijas, piemçram, citu valûtu izmantoðana vai drukâtu precîzus preèu nosaukumus. Protams, kases kasç, pçc daþiem saòemðanas, jâizslçdz uzòçmuma NIP. Òemot vçrâ to, ka mçs esam Accord Eiropas viòa jauno kases aparâts ir lîdzîgs pçdçjais gatavs, tas vienmçr var notikt klientu, kurð vçlas maksât eiro valûtâ, un visbieþâk pat ðiem lçts maz kases aparâti ir pilnas gatavîba pieòemt eiro maksâjumus. Tad tas ir arî ârkârtîgi svarîgi, jo jebkurâ brîdî Polija var piedzîvot eiro. Papildus tam kauss ir jâpielâgo darbîbai ar otru ierîci, piemçram, kodu lasîtâju, datoru, papildu displeju, terminâli, naudas atvilktni vai paðu svaru.