Fiskalie kases aparati ir jauni

Pieaug pieprasîjums pçc apmâcîbas Polijâ! Uzòçmumi, tiklîdz tie ir, dodas uz starptautisko tirgu, un lîgumi starp Polijas un Japânas investoriem vairs nepiedâvâ ðâdu iespaidu. Ðîs ðíirnes ir unikâla vieta sveðvalodai, kas zina daudz. Un tas ir pietiekami, lai kïûtu par tulkotâju?

Atbilde ir: pilnîgi ne! Îso tekstu tulkoðana nav tçma, bet juridiski vai medicîniski tulkojumi noteikti ir ïoti grûti. Tie ir specializçti tulkojumi, îpaði klienti.

http://lv.healthymode.eu/dr-farin-man-efektivas-novajesanu-tabletes/

Viòam jâatceras, ka ideâla sveðvalodas apgûðana ir tikai tajâs lapâs, kurâs tulks ir jâpierâda. Ðo medicînisko tulkojumu gadîjumâ tai tomçr ir jâzina speciâlistu vârdi gan mçría, gan avota stilâ. Citos gadîjumos bûtu grûti tulkot sîki izstrâdâtus slimîbas aprakstus, laboratorijas testu rezultâtus, medicîniskos ieteikumus un konsultâciju saturu. Mûsdienu nozîmç pieminçt, ka ðâdâm tulkoðanâm ir nepiecieðama îpaða precizitâte un precizitâte, jo pat mazâkajam tulkotâja prakses trûkumam var bût nopietnas sekas. Ilgstoða riska dçï medicîniskâ teksta tulkojuma dzçrieni tiek pârbaudîti ar citu tulkotâju. Protams, tas viss, lai novçrstu pat mazâkâs kïûdas un kïûdas.

Vçl viens lielisks speciâlistu tulkojumu piemçrs ir juridiskie tulkojumi. Pçdçjâ gadîjumâ ir jâzina juridisko terminu zinâðanas. Ðâdi tulkotâji visbieþâk piedalâs juridiskajâs uzklausîðanâ, un tiem arî (mutiski jâpârraksta. Pateicoties darba specifikai, paðreizçjam panâkumam tulkotâjam nav iespçjams vçrsties, nav arî vietas, lai pârbaudîtu laika pareizîbu vârdnîcâ. Vairumâ gadîjumu tulks, kurð piedalâs tiesas apspriedçs, arî citos juridiskos jautâjumos ir jâapstiprina zvçrinâta tulkotâja.