Fiskalas novitus

Aptiekas ir uzòçmumi, kas strâdâ ar nodokïu nosaukumu tieði tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Lîgumâ ar paðreizçjo, aptiekai jâbût fiskâlajai kasei. Tomçr ðodien kases aparâti pilnâ devâ ir novecojuði. Lieli veikali un veikali, kas gatavojas bûvçt, visbieþâk izmanto elektronisko aprîkojumu, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus.

Tehnoloìiju un popularitâtes ziòâ pçdçjais risinâjums ir daudz labâks. Visa informâcija tiek nodota datoram, pârdoðana notiek, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Fwnet fiskâlie printeri principâ darbojas kâ fiskâlâ kase. Tâ arî izdrukâ kvîtis pçc IT organizâcijas apstiprinâjuma saòemðanas. Printeris tiek plânots vienîgâ veidâ, kad varçtu bût kases aparâts - tas drukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem uz atseviðía papîra un ar datiem, kas jâsniedz rçíinâ, acîmredzot tas pats, ko agrâk, kad printeris iesûtîja kasç.

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien ir grûti iekïût aptiekâs, parastajos kases aparâtos un medikamentos, uz kuriem ir pielîmçtas etiíetes ar cenâm, kuras vienreiz bija obligâti iestrâdâtas uz etiíetes uz produkta. Patiesîba nav nepiecieðama, lai nolasîtu vçrtîbu no visas ðâdas etiíetes un lai tâ bûtu fiskâlajai summai - tas ir arî delikâts, iespçjams, arî rada kïûdas. Tâpçc tiek izmantota çrtâka metode, kas skenç svîtrkodu no iepriekð ievadîtajiem rezultâtiem. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas izdosies obligâtos ieòçmumus nemainîtâ situâcijâ jau daudzus gadus, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas reìistrçðana bûs tâda veida ar lielu funkcionâlo spçku, vieglumu un mazâk kïûdu. Fiskâlos printerus ðodien var iegâdâties uzòçmumos, kas pârdod veikalu aprîkojumu, un îpaðos veikalos ar kases aparâtiem. Pieòemsim, ka fiskâlâ printera iegâde nodokïu iestâdei jâpaziòo, izmantojot oficiâlu izdruku, kas ir lîdzîgs kases aparâta reìistrâcijas brîdim.