Fiskala kase 491

Kases aparâts ir neaizstâjams elements jebkurâ uzòçmumâ, kas rada ieòçmumus no tirdzniecîbas. Ðeit ir îpaði svarîgi izvçlçties pareizo çdienu - ir vairâkas funkcijas, kas bûtu jâapvieno. Ðeit ir vissvarîgâkâs daïas, kam jâbût atbilstoðam kases aparâtam.

Funkcijas, kurâm vajadzçtu bût EASY kases aparâtam.

1. Pakalpojumu pârredzamîba. Tas neuzskata, ko slçpt, finanðu kases aparâts ir instruments, kam nepiecieðams apstiprinâjums no nodokïu departamenta. Tâpçc ir nepiecieðams iepazîties ar tâ pakalpojumu, kas bûtu patîkams un pârredzams. Lietotâja saskarnei ðeit ir liela nozîme, kas bûtu mîksta un ergonomiska. Tam nevajadzçtu bût pârâk daudz nevajadzîgu atsauèu, bet tikai to, kas ir labvçlîgs kases aparâta pareizai darbîbai.

2. Modernâs funkcijas. Kâpçc? Jo tas ir par darba òçmçja darba çrtîbu. Piemçrs? Labam kases aparâta veidam jâbût ar iebûvçtu svaru, kas bûs pilnîbâ saistîts ar kases aparâtu. Kâpçc? Tas galvenokârt attiecas uz mâkslas çrtîbas un âtrâku izpildi. Òemot vçrâ iepriekðminçto svaru, cilvçkam nebûs jâpieder otrai ierîcei, un - viòam nebûs jâaprçíina atbilstoðâ cena, ja mums ir jârîkojas ar preci.

3. Svîtrkodu lasîtâjs. Ðis rîks, kaut arî neuzkrîtoðs, paâtrina un uzlabo darbu. Darbiniekam vairs nav jâievada atseviðías summas kasç, tomçr tas var automâtiski novest pie tâ, ka izvçlçtais svîtrkods tuvinâs çdienam. Tâ rezultâtâ viòam nav jâizmanto nevajadzîgas domas un starp citu - viòð apkalpos lietotâjus âtrâk tirdzniecîbâ.

4. Labam kases aparâta veidam bûtu arî jâizvçlas labi instrumenti, lai to aizsargâtu pret treðo personu rîcîbu. Modernie kases aparâti ar displeju (ne tikai skârienekrânu ïauj ievadît atbilstoðu kodu, kas ïaus darbiniekam, kas ir atbildîgs par darbu, izrakstîðanâs laikâ. Tomçr runa ir par kastç uzkrâto naudas droðîbu.

Varbût mçs nedrîkstam aizmirst par daudziem papildu aspektiem, piemçram, atbilstoðiem apstiprinâjumiem, apstiprinâjumiem un papildu dokumentiem. Ar visu to mçs esam pârliecinâti, ka mûsu kabatâ veiktie darîjumi ir estçtiski un plaði.