Elektriia tiedsaistes kurss

Visbieþâk izmantotais aizsardzîbas veids ir paðreizçjâ aizsardzîba, ko nodroðina elektriskâ konstrukcija. Uztvçrçju, motoru, transformatoru vai izplatîtâju aizsardzîba ir svarîga, lai gan to svarîgâkais uzdevums ir aizsargât vadus. Îssavienojuma aizsardzîbas metode pastâv jau daudzus gadus. Sareþìîtâka tehnika nodroðina aizsardzîbu pret pârslodzi. Droðîbas izvçle ir atkarîga no aizsardzîbas efektivitâtes, kâ arî no vecâs vadu un kabeïu pârslodzes.

Noteikumos un vadlînijâs attiecîbâ uz elektroiekârtu bûvniecîbu ir noteiktas minimâlâs prasîbas, kas iekârtâm ir jâievçro, òemot vçrâ ierîci tâdos droðîbas pasâkumos kâ: droðîbas veids, mîlestîba un efektivitâte un atraðanâs vieta. Ir situâcijas, kurâs prasîbas ir stingrâkas un droðîbai jâbût sertificçtai. Uzsvars uz to ir svarîgs, ja tiks uzstâdîta instalâcija. Tas, ka tie ir îpaði nozîmîgi elektrisko iekârtu bojâjumiem, automâtiski atbilst kvalitâtes prasîbâm.Îssavienojuma aizsardzîba ir visbieþâk izmantotais aizsardzîbas veids. Obligâti jâatrodas jebkurâ elektriskajâ íçdç arî vienâ reizç vienâ sâkumâ, vadoties no íçdes, kâ arî vietâs, kur ir samazinâts vadu slodze, piemçram, samazinot dzîvokïu ðíçrsgriezumu vai izmantojot citu ceïvedi. Pretçji ðíietamajam, îsslçguma aizsardzîbas izvietoðana íçdes zonâ nav tik vienkârða un uzticama, kâ varçtu ðíist. Tos var rakstît vismaz 3 m attâlumâ no augstâkâ elementa. Sakarâ ar elementu no filiâles uz aizsardzîbu, protams, ir skaidrs, kâ uzstâdîtâ droðîba bija pirms tâs, ðis risinâjums darbojas, jo îssavienojuma varbûtîba pçdçjâ sektorâ nav iespçjama. Tâs paðas attiecîbas izturas arî starp vadiem, kas savieno enerìijas avotus transformatori, baterijas vai ìeneratori ar sadales iekârtu, ar noteikumu, ka aizsardzîba atrodas slçgiekârtâ, íçdes aizmugurç. Ðie divi izòçmumi tiek uzskatîti par stingri droðiem, ja trûkst îsslçguma aizsardzîbas.Iepriekð aprakstîtâ problçma ir atkârtoti apgrûtinoða, un daþas, ko izmanto vienmçr, patiesîbâ tâs lûdz mûsu visu mâjâs.