Ekonomiska drodiba

Sprâdzienbîstamîbas novçrðanas sistçmâm ir jânovçrð sprâdzienbîstama reakcija tâs agrâkajâ fâzç un jânovçrð pârspiediena veidoðanâs pirms sâkuma, kas var izraisît iznîcinâðanu. Sprâdziendroðâ sistçma daþu milisekunþu laikâ reaìç uz spiediena vai optisko sensoru trauksmi, kas atklâj sprâdzienbîstamu ugunskuru. Uzreiz apdroðinâtâ slodze tiek uzòemta apdroðinâtâ bûvniecîbâ. Sprâdziena novçrðana notiek pirms vienmçrîgâ pieaugoðâ oksidâcijas reakcijas spiediena iznîcina instalâciju.

Spiediena detektori atklâs sprâdzienus daudz agrâkajâ fâzç, paðreizçjâ brîdî, kad tie nosûta atslçgu uz vadîbas centru. Regulators nosûta atslçgu konkrçtam cilindram, vienlaicîgi aktivizçjot to. Viss notiek daþu milisekunþu laikâ, sâkot no pirmâs daïas, kad bumba tiek veidota, ar vçlmi eksplodçt lîdz sprâdziena apspieðanai, izmantojot îpaðu sistçmu, kas to saglabâs.

Sprâdzienbîstamîba ir lçtas metodes, kas kalpo kâ sprâdzienbîstamîba:

Pieòçmumi, kas izdarîti, ir galvenâ metode, kâ novçrst briesmas, kaut gan ne atpakaï, viòi var novçrst katru gadîjumu, kâda ir situâcija karjerâ ar lieliem plaðsaziòas lîdzekïiem, tâdçjâdi izmantojot metodes, kas var samazinât sprâdziena ietekmi.

Kvalificçti speciâlisti & nbsp; ir dzîvoklî, lai izvçlçtos atbilstoðu aizsardzîbu pret sprâdzienbîstamîbu un spiediena attîstîbu procesu iekârtâs visâs nozarçs. Projekti, kas ir pabeigti, tiek piegâdâti, sâkot no agrînâs projektçðanas fâzes, izmantojot stiprinâjumu un nodoðanu ekspluatâcijâ, lîdz sistçmas pakalpojumiem. Mûsdienu risinâjumi ir balstîti uz pasaules vadoðo raþotâju ierîcçm - patçrçtâji saòem visaptveroðus un labus individuâlus risinâjumus konkrçtai tehnoloìiskai lînijai. Santehnikas sistçmas jau ir aizsargâtas - izvçloties tâs pareizajiem noteikumiem.