Drodibas noteikumi digitalas kameras izmantodanai

Slaveni aprîkojuma raþotâji, kas tiek izmantoti potenciâli bîstamos apstâkïos - bieþi vien tiem, kam draud sprâdziens, nodroðina tos ar ATEX sertificçtu galu. Ðis termins pircçjiem ðâda laukuma pircçjiem ir pârliecinâts, ka klâtbûtne ir çrta un spçcîga.

ATEX noteikumiArî ATEX sertifikâta izmantoðanas iespçju nosaka Eiropas Direktîva 94/9 / EK. 2016. gada aprîlî to mainîs jaunais 2014./34. Gada noteikums.Visi piemçrojamie ATEX noteikumi attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm. Turklât viòiem joprojâm ir kontroles sistçmas un iekârtas uz zemes, virsmas un arî uz virsmas.ATEX sertifikâti ir definçti kâ aprîkojums, ko izmanto enerìijas uzglabâðanai, nodoðanai un raþoðanai un aizsardzîbai. Ðîs maðînas ir gan mobilas, gan mierîgas. Eiropas pârdoðanâ izmantotâs ierîces, ko izmanto ATEX sertifikâts, nodroðina noteiktîbu - tâ operatori, kas kopâ ar viòiem, un uzòçmumu îpaðnieki ir droði un viegli sasniedzami.

hydr-o.eu HydrofaceHydro - Iedopiet âdu no grumbâm un citâm redzamâm novecoðanas pazîmçm!

Iekârtu grupasGan ðî svarîgâ, gan otrâ - rîkojoties, definç divas iekârtu grupas. Pirmâ klase ir iekârtas, kas tiek izmantotas raktuvçs. Otrâ grupa ir jebkura cita iekârta, kas darbojas potenciâli bîstamos apstâkïos.Atkausçðanas sistçmas atex - putekïu nosûkðanas sistçmâVisiem iekârtu veidiem, ko izmanto koksnes izstrâdâjumu un laku raþotâji, bûtu jâiet uz atepûðanas sistçmâm, kas ir atex direktîva. Ievçrojami uzòçmumi tos papildina droðîbas apsvçrumu dçï, kâ arî prestiþu, kas izmanto ðâdu sertifikâtu. Ðâda iekârta garantç, ka sprâdzienbîstami maisîjumi nebûs bîstami dzîvîbai. Maðînu parki un ATEX sertificçti ir oriìinâli un ilgstoði.Ðîs maðînas ievçrojami samazina sprâdzienbîstamîbas risku atdalîðanas iekârtâs, kurâs neapðaubâmi ir reakcijas un parâdîbas: dzirksteles, akustiskâ enerìija vai pârspriegumi. Tie samazina arî elektrostatiskâs izlâdes radîto dabisko risku, kad iekârta arî pârkarst.