Deecinas vacu valodas lektors

Atdodiet ðo konkrçto profesiju, kas ir saistîta ar pastâvîgu stâvokli ar darbiniekiem. Tâpçc personas, kas rada ðo profesiju, raksturs un uzturçðana ir îpaði svarîga, un parasti tai ir jâstrâdâ kopâ ar savuir-vivre saturu. Jâatzîmç, ka mûsu pieeja un valsts vienmçr râda cieòu pret citu personu, un neaizmirstiet pielâgot atbilstoðo apìçrbu cîòai, kurâ mçs atrodamies. Parasti mûsu drçbju skapî un stila atlases pieòçmumiem jâbût pârsvarâ tçrpam, vai sievieðu panâkumiem, elegants uzvalks, vienmçr uz modeïa bûvlaukumâ ðâds tçrps bûs diezgan komikâls, un augstpapçþu kurpes var parâdîties ne tikai, bet ne çrti, bet arî bîstamas . Citiem vârdiem sakot, saskaòâ ar sakâmvârdu "kad viòi tevi redz, lai viòi jums rakstîtu", mums jânodroðina, lai pirmais iespaids bûtu pozitîvs. Mums vajadzçtu padarît mûsu kleitu un uzticîbas modeli un saglabât to, ka esam eksistçjuði kompetentas sievietes, kas savu pozîciju veiks uzticamâ veidâ.Vçl viens îpaði svarîgs notikums tulkotâja darba jomâ ir tas, ka tulks jâturpina interpretâcijas gaitâ. Parasti tiek reìistrçts labas puses princips, t.i., tulkotâjs (kas ir sapulces viesis, viòð strâdâ pie labâs puses. Ja runa ir par lielu pakâpi, tad visa informâcija par tulkotâja amatu ir dota diplomâtiskâ ziòojumâ, kas tulkotâjam ir stingri jâievçro.Tad rodas jautâjums par paðu tulkojumu. Neatkarîgi no tulkotâja mâcîðanas un individuâlâ viedokïa, tulkotâjam ir jâbût absolûtai kontrolei par emocijâm un jârîkojas tikai uz tulkojumiem, ko viòð ir dzirdçjis, nepievienojot neko no viòa, nesaglabâjot informâciju. Un kas notiks, ja persona izteiktu teikumu, kura izpratne mums nav mierîga? Ðajâ formâ mçs neesam kauns jautât, mçs absolûti ne improvizçjam. Iespçjams, ka mûsu kïûda tiks izlaista bez atbalss, turpretî, ja tas pierâda, ka mçs nepareizi tulkojam galveno teikumu, tad tas var novest pie nozîmîgâm sekâm.Vienâ galâ tulkotâjam vajadzçtu bût, ka viòð nav neredzams vai nedzirdams. Tas pierâda, ka ne tikai paðas tulkoðanas brîdî, ja tâ jârîkojas pareizi, bet arî visâ sanâksmç. Citiem vârdiem sakot, mums vajadzçtu pieminçt augstu individuâlo klasi un cieòu pret citu cilvçku.