Darba apicrbu rathotajs silczija

Vecajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas ekspozîcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâskatâs, ko dizaineri gatavo nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs atradâs ðaurâkajâ komponentâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu mâksla balstîjâs uz pilnîgi acîmredzamiem un delikâtiem audumiem ar labâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðai iespçjai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja arî daþus jaunâkâs kolekcijas apìçrbus. Bçrnu mâjâs bûs zinâmi ienâkumi no pçdçjâs izsoles. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas siltas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði savu produkciju, un ðis pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies mâjâm jau maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ bûtu svarîgas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârâs kolekcijâs.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visos reìionos ir maz rûpnîcu. Nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galvenokârt, daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekiem. Katru reizi un pçc tam ðis vârds tiek rakstîts kolekcijâs saskaòâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik lielas, ka pat pirms veikala palaiðanas tâs jau rîta sâkumâ jau ir gatavas nelielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes materiâli jau daudzus gadus ir ïoti svarîgi saòçmçju vidû, un visbeidzot, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajâm saòemtajâm atlîdzîbâm un apgalvo, ka preces ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Herparen

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçja apìçrbu aptieka