Cooking omars dzivs

Pavârmâksla pavadîja cilvçku gadsimtiem ilgi un gandrîz visa mâjsaimniece zina, ka tajâ ir daudzas darbîbas, piemçram, grieðana, kapâðana, smalcinâðana vai berzes. Ja mums ir jâveic tikpat sareþìîts çdiens un tas, kurð respektç vairâkus çdienus, mçs visi esam rokâs. Turklât, ja mçs visu sagatavojam ar rokâm, çdiena pagatavoðana kïûst par ilgu un pat nogurdinoðu darbîbu.

Ir vçrts iegâdâties dârzeòu drupinâtâju. Viòð mûs aizstâs spçku darbîbâ un veiks vienâdu tuvu un gatavu skolu. Tâ svarîgais pieòçmums ir konkrçta pârtikas produkta sadrumstalotîba. Atkarîbâ no tâ, kas mums nepiecieðams. Es domâju, ka viòð sagrieþ kauliòus, sagrieþ vai vienkârði sasmalcina produktus. Maiòâ var izmantot un var izmantot elektrisko dârzeòu drupinâtâju. Pçdçjais paòçmiens ievçrojami samazinâs gatavoðanâs laiku un pûles, kas vajadzîgas, lai sagatavotu visas ðîs lietas. Vissvarîgâkais faktors, kas faktiski ir ierîces pamatâ, ir grieðanas naþa îpaðums. Kâ mçs zinâm ar blâvu nazi, mçs nedarîsim neko. Jo vairâk smalcinâtâjs ir ar spârnu nazî, jo labâk, jo sajaukðana un grieðana ir efektîvâki. Neatkarîgi no tâ, vai korpuss ir izgatavots no parastas vai plastmasas, tam jâbût atpazîstamam un izturîgam. Nerûsçjoðais tçrauds ir vispiemçrotâkâ izvçle, jo tâ ir drosmîgâka un nodroðina stabilâku pamatu. Papildu plus ir iespçja strâdât un uz akumulatora, lai es varçtu izmantot smalcinâtâju jebkur, neieslçdzot to strâvas kontaktligzdâ. Ierîces jaudai ir liela vieta. Jo pilnîgâka tâ bûs, jo saprâtîgâka tâ bûs, un tâ attieksies uz daþiem gabaliem. Apgriezienu skaits notiek. Visbieþâk mçs redzam âtruma stâvokïus, uz kuriem var veikt mûsu smalcinâtâjs. Katram lîmenim ir cita jauda, tâpçc mçs varam to regulçt atbilstoði savâm vajadzîbâm.