Central borys putekisuccjs

Chocolate slimChocolate slim Unikāls novājēšanas kokteilis ar labākās šokolādes garšu

Centrâlo putekïsûcçju raþotâji nodroðina, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas uzstâdîðana ir zema, ne jebkurâ bûvniecîbas stadijâ, bet tikai tad, ja ir veiksmîga sekundârâ iekârta çkâs, kas jau darbojas vai tiek atjaunotas. Centrâlie putekïsûcçji ir ideâli piemçroti ne tikai telpâs un uzturçðanâ, bet bieþi vien arî rûpniecisko telpu panâkumos. Centrâlâ putekïsûcçju filtrçðanas sistçma uzlabo gaisa kvalitâti vietâs, un visa tîrîðanas jauda un mierîgs dzîvesveids nodroðina ilgstoðu centralizçto putekïsûcçju sistçmu. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma izrâdâs no:

Centrâlâ ierîceCentrâlâ vienîba, t. I., Putekïsûcçjs, parasti tiek apvienota slçgtâs saimniecîbas telpâs, piemçram, bçniòos, pagrabâ, katlu telpâ, garâþâ vai bçniòos. Ierîce satur filtrus, kas aptur visus svarîgâkos piemaisîjumus, bet ðis parametrs nesamazina putekïsûcçja sûkðanas jaudu, kas paliek nemainîgs neatkarîgi no putekïu izmçra.Izejas kontaktligzdaGaisa vârsts ïauj izvairîties no putekïiem brîva gaisa ârpus çkas. Visi alergçni, piemçram, putekïi, putekïu çrcîtes un daïiòas, kuru izmçrs ir 1/10000 mm, tiek izmesti ârpus çkas, kas no normâm izvçlas nepatîkamu gaisa smarþu, ïoti labi pazîstot tradicionâlos portatîvos putekïsûcçjus.Sûkðanas uzstâdîðana & nbsp;PVC cauruïu veidòu sûkðanas lînijas tiek plânotas zem ìipða, sienu plaisâs, bûvobjektu zemçs vai apmetumâ. Tie palîdz pieslçgt sûkðanas ligzdas centrâlajai galvai. Esoðajâs çkâs var izmantot bçniòus lîdz ðim punktam, pârtraukumus starp sienâm un uzstâdîðanas kanâliem.Sûkðanas ligzdas & nbsp;Tos novieto objektâ tâ, lai ar sûkðanas ðïûteni (7-12 metrus garð varçtu sasniegt pat attâlâkos telpu stûrus. Vispiemçrotâkos putekïsûcçju apstâkïus garantç iesûkðanas ligzdas, kas atrodas centrâlajos laukos, piemçram, koridorâ vai gaitenî. Centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu izplatîtâju ieteikts, ka sûkðanas ligzdu skaits ir 1-3 kontaktligzdas uz vienu platîbu aptuveni 80 kvadrâtmetru.