Cdinadanas pakalpojumu uzocmums adam arbart

Mums jau ir plâns nâkamajam gastronomijas veikalam, mçs pârgâjâm restorânu pçc vecâkiem vai strâdâjâm ar "kâdu" - neatkarîgi no tâ, vai, neskatoties uz lielisko çdienu, dekors un aprîkojums ir mîksts. Çdinâðanas aprîkojums ir milzîga vieta garðîgu çdienu gatavoðanâ.

Pirmkârt, izvçloties aprîkojumu, mums ir jâraksta par kvalitâti, tâ nav vçrts iegâdâties lçtus podus, plîtis, plâksnes vai mâkslu. Ne pilnîgi, ka viòi dara sieru, tie ietekmç çdiena uztverðanu. Protams, vakariòas tradicionâlâ çdnîcâ nevçlas bût dekorçtas ar balalâliju ar eksotiska auga mçrcçm vai lapâm, bet to nevar nodedzinât uz pierâdîjumiem vai dot gandrîz neapstrâdâtu. Ar sliktu aprîkojumu, protams, tas notiek - kad pan bija slikti izstrâdâts, ja mçs nesaòemam pie podiem, jo tie nesakrît slikti, kad funkcionalitâte un çrtîbas neizdodas.Otrkârt, dekors. Dekors ir svarîgs ne tikai klientiem, bet arî mums vai mûsu darbiniekiem. Kâ pagatavot brîniðíîgus, iedomâtus çdienus interjerâ ar dzeltenâm sienâm vai saistoðu grîdu? Jûs, iespçjams, nevarat. Diemþçl bieþi tiek maksâts par ievçrojamas estçtikas, funkcionalitâtes un darba çrtîbas apvienoðanu.Neaizmirstiet par iespçjâm. Ieguldot pieredzçjuðu un vecu raþotâju aprîkojumâ, bet vçl svarîgâk, jûs patieðâm ieguldât klimatu un naudu. Labs aprîkojums darbosies jau vairâkus gadus, un tas neïaus jums uz leju, tikai tad, kad jums ir liels pieprasîjums vai jûs esat neticami labs. Dîkstâves var bût restorâniem destruktîvas. Un kas notiks, ja katrs lçta aprîkojuma vai mçbeïu elements izkristu, jo tas netika piestiprinâts un atrodams traukâ? Cilvçki var iesûdzçt uzòçmumu par vieglâkâm lietâm. Kâ cînîties ar uzmanîbu, kas bûs pie mums? Daudz naudas iztçrçðana îstajâ laikâ palîdzçs izvairîties no sareþìîtâm situâcijâm.Rezumçjot - ja jums ir tiesîbas iegâdâties jaunu restorâna piederumu, jums ir jâsedz nozîmîgi izdevumi, jo tas aizstâv jûsu darba biedru. Jums nevajadzçtu neveiksmîgi iepirkties. Tas ir labâk meklçt, uzdot un izvçlçties kâ interesantâko piedâvâjumu. Vienmçr veiciet gudrus pirkumus!