C4 vadija lukturiti

Lukturi ir nelielas ierîces, kas atvieglo funkcijas fonâ ar ierobeþotu gaismas pieejamîbu. To veiktspçja ir ârkârtîgi augsta, izmantojot arvien uzlabotus tehniskos risinâjumus. Ir pieòçmumi un dzîvokïi, kuros ir nepiecieðams ðo apgaismojuma avotu izmantoðana, un to forma ïaus ilgtermiòâ izmantot to.

Materiâls, piemçram, antistatisks, elastîgs materiâls tiks iegâdâts ilgstoðai lietoðanai, un gumijas objektîva vâciòð to pasargâ no bojâjumiem. Ïoti laba korpusa darbîba, kâ arî slçdzis, kas ïauj to pârslçgt arî aizvçrt pat darba cimdos, ïaus brîvi izvçlçties gaismas staru kûli.

Akumulatora jaudas izmantoðana ir efektîvs un praktisks risinâjums, jo îpaði fonâ, kur tâ lietoðanai ir nepiecieðama zinâma un lielâka rîcîba. Ðîs lâpas ir aprîkotas ar papildu enerìijas patçriòa râdîtâjiem, kas ir ïoti noderîgi, jo îpaði strâdâjot grûtos apstâkïos. Pateicoties LED spuldzes izmantoðanai, parûpçjas par ðî instrumenta lielisko veiktspçju un izturîbu.

Atex deglis tiek izgatavots arî priekðçjâ versijâ. Tie nodroðina darbîbu îpaðos apstâkïos, savukârt tâ saspringums tiks nopirkts lietoðanai, kad tas ir iegremdçts uz kâdu metru. Ðis lukturis var turpinât divpakâpju apgaismojuma jaudu. Ðis gaismas avots, pateicoties elastîgas joslas izmantoðanai, ïauj to turçt gan tieði uz galvas, gan uz aizsargíiveres.

Jaunâkie tehniskie risinâjumi, kas tiek izmantoti ðo gaismas avotu radîðanai, ïauj veikt plaðu darbîbu klâstu, kas, iespçjams, tiks atskaòotas viòu rîcîbâ. Ðâdu iekârtu raþotâji arî cenðas nodroðinât, ka tie ir visi nepiecieðamie sertifikâti, kas sniedz ðâdu efektu visaptveroðam lietojumam.