Burkanu salati no kapostiem

Ir daudz kâpostu çdienu, kas mums patîk, un kâdiem veciem çdieniem jâbût ilgi, mazâm sloksnçm. Pat gatavojot skâbu kâpostus ziemai, ir nepiecieðams izcelt lielu daudzumu kâpostu lapu - un, ja ir grûti atrast to paðu nogurdinoðu ar parasto nazi, jums nav jâpasaka ikvienam, kurð jebkad radîjis ar to, lai radîtu. Par laimi, tirgos ar mâjsaimniecîbu punktiem ir daudzas ierîces, kas ievçrojami atvieglo tâdas tipiskas mâjas gatavoðanas darbîbas, kas tiek radîtas jebkurâ mâjâ.

Bigos, vai pelmeòi ar kâpostu vai kâpostu zupu ir jâizmanto kâ plâcenî sagrieztu kâpostu. Protams, noliktavâ varam jau gatavu, jau sasmalcinâtu kâpostu, bet daudzi vçlas paði sagatavot skâbu kâpostus, jo, piemçram, viòiem ir dârzs, kurâ tiek glabâts ðis dârzeòi. Ðâdiem cilvçkiem noteikti palîdzçs kâpostu griezçjs. Nekas nevar aizstât to parastâ lietoðanâ. Tâpçc, ja mums patîk kâpostu çdieni, tad, kad mums vajadzçtu mçìinât sagatavot savu skâbbarîbu, kas mums dos ne tikai prieku par tâs sasniegumiem, bet galvenokârt garðîgu, perfekti garðîgu sastâvdaïu daudziem çdieniem, kas mums patîk.

Tas ir ieteicams individuâlam konservu pagatavojumam, bet kâpostu panâkðanâ tas nozîmç, ka ir nepiecieðams to sagriezt mazâkos gabaliòos, griezt nûdeles un sagriezt kâpostus - ðî funkcija ir fiziski nogurdinoða ar nazi, un radîs vilðanos radît kâpostu produktus, vai labi un vitamîniem bagâti salâti. Tomçr jûsu veselîbai nebûtu pârâk izdevîgi! Pçrkot elektrisko kartupeïu griezçju kasç, ir apmçram 2-3 tûkstoði zlotu, kas ir tik daudz, kad ir nepiecieðama neliela mâjsaimniecîbas vajadzîbâm, bet delikateses uzòçmuma vai kolektîvâs uztura grupas panâkumiem ir nepiecieðami ieguldîjumi. Protams, viòa pievçrsîsies ieòçmumiem no garðîgu salâtu vai vecâs poïu pârdoðanas, kas izgatavoti no bigo pamatiem, kuri mîl, ka ikviens, kurð kâdreiz bijis, cer to atvçrt.