Bmw zioojumu tulkodana e39

21. gadsimts ir spçcîgs pieprasîjums pçc cita veida tulkoðanas. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret faktu, ka programmatûras vietâm ir liela nozîme. Kas ir saskaòâ ar ðo paziòojumu?

Virkne darbîbu, kas pielâgo konkrçtu produktu vietçjâ tirgus vajadzîbâm, kas cita starpâ aizòem programmatûras tulkoðana un tâdçjâdi prasmîga rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî to pielâgoðana ðai valodai. Tâ piekrît tâdâm idejâm kâ datuma formâta izvçle vai burtu ðíiroðana alfabçtâ.Programmatûras profesionâlajai atraðanâs vietai ir nepiecieðami IT terminoloìijâ specializçjuðies tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un mâcîbâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM, programmâm, kas atbalsta domâðanu un rada banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta ietver iespçjas, kâ sasniegt programmatûru ârzemju tirgum, un tâdçjâdi noteikti izpauþas uzòçmuma pilnâ panâkumâ.Materiâlu ievieðana pasaules mçroga pârdoðanai tiek radîta arî ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kâ tas atðíiras no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta vispirms ir saistîta ar cilvçkiem, lai reaìçtu uz konkrçtu tirgu secîbu, tâ apkopo atbilstoðas konkrçtâs vietas vajadzîbas. Tâdçjâdi ðî atraðanâs vieta tiek îstenota îpaði attiecîbâ uz visu tirgu, un vienreiz par internacionalizâciju konkrçtai precei. Tomçr abi procesi ir savstarpçji atbilstoði un ar lieliem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts apsvçrt abus.Ir jâòem vçrâ atkarîba starp pozîciju un internacionalizâciju, kad ðie procesi ir izpildîti. Pirms atraðanâs vietas, jums jâdod sevi internacionalizâcijai. Ir vçrts padomât par to, jo labi paveiktais internacionalizâcija ievçrojami saîsina laiku, kas ir noderîgs atraðanâs vietas noteikðanas procesâ, kas pagarina laiku, kas var tikt pieðíirts laukuma materiâla îstenoðanai. Turklât labi vadîta internacionalizâcija noteikti attiecas uz raksta pozitîvu ievieðanu mçría tirdzniecîbas izstâdçs, neradot risku apstrâdât programmatûru pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Uzticama programmatûras lokalizâcija var bût veids, kâ panâkt biznesa panâkumus.