Biznesa vadiba ka angiu valoda

Lielâku un delikâtâku uzòçmumu pârvaldîba, iespçjams, bûs daudz banâlâka un efektîvâka, pateicoties Comarch ERP Optima programmu atbalstam. Tas ir novietots ar daþiem moduïiem un kopumâ integrçtâ programma ir izveidota ar zinâðanâm par izmantoðanu jebkurâ jomâ. Norâdîtie lietojumprogrammu moduïi ir veltîti rçíinu sagatavoðanai, grâmatvedîbai, pârvaldîbai, darbîbâm, kas saistîtas ar informâcijas uzglabâðanu vai arhivçðanu. Ðis ir kopîgs rîks, ko var izmantot pilnos uzòçmumos ar citiem biznesa profiliem.

Optima tieðsaistes programma, pateicoties minimâli paplaðinâtam modulim, kas atbalsta visas grâmatvedîbas formas, parasti tiek izmantota kâ pirmâ grâmatvedîbas biroju vadîbas sistçma. Tomçr noteikti Optima grâmatvedîbas programmas moduïi ir ïoti universâli. Programma Optima Kadry tudziez Pùace ïauj katram uzòçmumam efektîvi nodroðinât HR un algas pakalpojumus. Pateicoties sistemâtiskiem atjauninâjumiem, programma veic spçles savienîbâ ar piemçrojamiem juridiskajiem standartiem. Grâmatvedîbas programma, kas piedâvâta kâ daïa no Comarch Optima, atbrîvo uzòçmçjus no pienâkuma pastâvîgi uzraudzît jaunieviestos tiesîbu aktus.

Comarch programma joprojâm ir aprîkota ar iMed24 risinâjumu, kas atbalsta visu medicînas iestâþu darbîbu. Ðîs ierîces izmantoðana uzlabo sniegto veselîbas aprûpes pakalpojumu lîmeni un joprojâm - no uzòçmçjdarbîbas viedokïa - ðâdâ veidâ sagatavotu medicînas uzòçmumu darbu un visâm ar tâm sadarbojoðajâm daïâm.

Visi, kas vçlas pievienoties apmierinâtâ ERP Optima programmas lietotâjiem, tiek aicinâti iepazîties ar Comarch Optima piedâvâjumu. Pirms lçmuma pieòemðanas ir vçrts pârbaudît Comarch Optima programmas prasîbas, kas nosaka tâs efektîvu darbîbu.

Pateicoties rçíinu izrakstîðanas programmatûrai, katra veida norçíinu materiâlu izsniegðana ir ïoti viegla un sakârtota. Comarch ERP Optima modulis rçíiniem ir daudz intuitîvs un atvçrts lietoðanai.