Bistamam vielam

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos panâkumos ir pilnîbâ atzîti un dokumentçti. Lîdz ar to apdraudçjumu identificçðana, kas izriet no viòu klâtbûtnes darba gaitâ, ir diezgan pieòemama. Situâcija kïûst daudz sareþìîtâka, ja tiek pârvietoti, uzglabâti vai pârstrâdâti mîksti materiâli. Daudzos piemçros ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs putekïu skatîjumâ, ir nopietns sprâdzienbîstamîbas risks.

Rûpnieciskâs centrâlâs putekïsûcçju tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai attîrîtu putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Tas ir, lai saglabâtu tîrîbu darba vietâ, un tas ir viens no strâdâjoðo un organizâciju un piederumu aizsardzîbas no putekïu kaitîgâs ietekmes, kas ir galîgais sekundâro sprâdzienu drauds. Visiem uzòçmumiem, kas veic rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar direktîvâ noteiktajâm tiesîbu normâm & nbsp;

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- to cilvçku veselîbas un dzîvîbas aizsardzîba, kuri darbojas vietâ, kur notiek putekïu destruktîva iedarbîba.- organizâciju un ierîèu aizsardzîba pret bojâjumiem, ko rada putekïu iejaukðanâs, \ t- bûvniecîbas un cilvçku, kas strâdâ pret nekontrolçtas ziedputekðòu izvirduma sekâm, aizsardzîba.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaUzliesmojoðu vai sprâdzienbîstamu vielu, gâzu, putekïu, ðíidruma tvaiku vai hibrîdu maisîjumu gadîjumâ, piemçram, putekïsûcçðanas procesâ, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Pçc tam notikums var izraisît putekïu noòemðanas ierîces, kâ arî visas ierîces iznîcinâðanu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir kvalificçti ierîcçm ar lielu sprâdziena risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, viens no centrâlo putekïsûcçju iekârtu reâlajiem uzdevumiem ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. No otras puses, risinâjums maksimâli palielina vienîbas un ugunsdroðîbas vienîbas droðîbu, papildus nodroðinot iespçju samazinât izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Vienîgais, kas jâatzîmç, ir tas, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.