Bistama zona ir ta

https://psori-f.eu/lv/ PsoriFixPsoriFix - Iztukðojiet sevi no neskaidrîbas un diskomforta psoriâzes dçï!

Sakarâ ar neseno, ka Eiropas Savienîbas reìionos bija spçkâ jauni droðîbas noteikumi, tika nolemts saskaòot noteikumus. Ir ieviestas ATEX prasîbas, kas tiek minçtas veiksmîgu sprâdzienbîstamu zonu un grâmatu instrumentu panâkumos paðreizçjâs zonâs. Ðo izmaiòu beigas ir maksimâlais riska samazinâjums vai tâ novçrðana, kas sakrît ar materiâlu izmantoðanu sprâdziena tuvumâ, t.i., EX zonâs.

EX prasîbas, jo îpaði direktîva, nosaka prasîbas konkrçtam produktam, kas paredzçts lietoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Organizâcijas galvenais mçríis ir saskaòot atbilstîbas procedûras attiecîbâ uz instrumentiem un aizsardzîbas metodçm ðajâs potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs un garantçt to brîvu plûsmu uz Eiropas Savienîbas pamata.Ðis noteikums attiecas uz visâm elektriskajâm un neelektriskajâm iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, kas tiks upurçtas sprâdzienbîstamâs zonâs. ATEX prasîbas attiecas uz droðîbas, vadîbas un vadîbas ierîcçm, kuras izmantos ârpus sprâdzienbîstamas vides. Viòiem nav jâizmanto savas funkcijas, bet tie palielinâs to rîku un aizsardzîbas stilu noteiktîbu, kas tur tiks izmantoti.Direktîva definç un metodi, kâ pierâdît bûtisku atbilstîbu ATEX atrunâm. Produktiem, kas atbilst ðîm vajadzîbâm, vai standartiem, kas ir saskaòoti ar padomiem, jâbût arî pirmajâm prasîbâm. Noteikumu piemçroðana nav piemçrota nepiecieðamîba, tikai atbilstîbas procedûra. Tas ir jautâjums par uzòçmuma principa ievçroðanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas paziòojumu. Atkâpes var parâdîties tikai attiecîbâ uz treðâs kategorijas elektroierîcçm un otrâs un treðâs kategorijas elektroiekârtâm.Ja tas ir nepiecieðams ðiem elementiem, tad ðajâ gadîjumâ atbilstîbas nolîgumi var izsniegt ðîs ierîces raþotâju bez pilnvarotâs iestâdes lîdzdalîbas. Prasîbas tiek arî uzklausîtas, tomçr raþotâjs bûs redzams ðajâ veidlapâ, lai ievietotu savu produktu laukumâ.Kas attiecas uz svarîgâkajâm prasîbâm, tâs ir elektrisko un neelektrisko iekârtu sertifikâcija, paðsertifikâcija, prasîbas raþotnçm un to izgatavoðana, pamatojoties uz Eiropas Savienîbu obligâtâ un galvenajâ bûtîbâ.