Auglibas pctijuma temperatura

Auglîbas pçtîjums cilvçkiem galvenokârt pamatojas uz ejakulâta izpçti. Spermas analîze ir oriìinâls diagnostikas elements, kas palîdz novçrtçt vîrieðu auglîbu.Sperma ir spermas suspensija, kas rodas no pieòçmumiem un epidîdimîdiem maisîjumâ ar prostatas sekrçciju, sçklinieku un tubulo-bulbaric dziedzeriem (tâ saukto spermas plazmu. Tâtad galvenais pçtîjuma mçríis ir sperma.

Kad testa beigas?Ðis tests jâizveido brîdî, kad pçc viena gada regulâras dzimumakta bez aizsardzîbas (nav jçgas iespçjamai partnera pârbaudei nebija apaugïoðanas. Tos vajadzçtu darît arî pçc otra veida traumas mazuïu kâjstarpes telpâ un pçc sçklinieku audzçja ârstçðanas.

Pirms testaPirms testa jâveic daþi standarti. Negatîvi rezultâts var ietekmçt arî citu nepietiekami ilgstoðs seksuâlâs abstinences periods (paraugs jâsaòem 2-7 dienas pçc dzimumbrieduma, iepriekðçjâs slimîbas (îpaði ar paaugstinâtu temperatûru un alkohola lietoðana. Pieprasîtais paraugs jânodod ievçrojamam pasâkumam.Spermas analîze pamatojas uz tâs makroskopisko novçrtçjumu (viskozitâti, tilpumu, pH un mikroskopisko (spermatozoîdu skaitu, to stiprumu un kustîgumu. Turklât antisperma antivielu daudzums ir parâdîts. Daþreiz tiek ieteikti citi testi, piemçram, bakterioloìiskie un bioíîmiskie testi, kâ arî hiposomu tests.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

diagnostikaNeauglîbas diagnosticçðanâ cilvçkiem ir ieteicama daþâda veida hormonâlo testu veikðana. Tas tiek pârbaudîts, cita starpâ brîvâ un kopçjâ testosterona lîmenis, gonadotropo hormonu lîmenis: FSH, LH, prolaktîns, estadriols un TSH un FT4.Neauglîbas traucçjumi var bût vairâk saistîts ar autoimûnâm reakcijâm. Testç antivielas pret spermu serumâ un spermâ. Tâ ir tâ saucamâ paðreizçjâ netieðâ imunofluorescences metode. To sauc par iespçju izmantot antivielas ar spermu. Viòi vçlas bût ïoti daudz, lai pilnîbâ apturçtu viòu auglîbu. Neauglîbas traucçjumu cçlonis bieþi ir daþâda veida infekcijas. Mikrobioloìiskie testi tiek veikti to izslçgðanas projektâ.