Ara majas apgaismojums

Apgaismojums ir neatòemama sastâvdaïa jûsu mâjâs. Pirmkârt, tas ïauj gaismu, izlîdzina telpu, bet bieþi vien ir arî dekoratîvas lomas. Ir daudz veidu, kâ apgaismot kontaktligzdu, sâkot no vecajâm spuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Visi no tiem veic daþâdas funkcijas un papildus sniedz arî citas priekðrocîbas.Mûsdienâs luminiscences spuldzes, kas ir izlâdes spuldzes veids, ir ïoti pieòemams apgaismojuma veids. Gaismu luminiscences spuldzçs izdala fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas notiek, kad beidzas gâzizlâdes caurule. Gâze parasti ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas rodas starp luminiscences spuldzç izvçlçtajiem volframa elektrodiem, rada neredzamu ultravioleto starojumu ar viïòa garumu galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzes var izmantot daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienas gaismas lîdz daþâdu krâsu dekoratîvâm gaismâm. Gaismas krâsa tiek pieòemta, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Paðreizçjos laikos luminiscences spuldzes izmanto arî daþâdus veidus. To raksturo vienkârðas, apaïas, U-veida dienasgaismas spuldzes, kâ arî augstas vçrtîbas kompaktâs dienasgaismas spuldzes. Ðie ir sadalîti ar tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm, galvenokârt, daudz mazâku izmçru. Ðîs dienasgaismas spuldzes ir sadalîtas dienasgaismas spuldzçs ar integrçtu aizdedzes sistçmu, kâ arî luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Viòi lieliski apmierina savu svaru privâtajâs telpâs, bet vçl sâkumskolâs vai citâs publiskâs uzòçmumos. Visu veidu dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu salîdzinâjumâ ar tradicionâlajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar augstu gaismas efektivitâti un ilgâku darba periodu, pateicoties kuriem tie, protams, ir âtri populâri.