Aizsargatos darba apstakios

Nozîmîgs jautâjums ir rûpçties par laika apstâkïiem slçgtâs telpâs. Jûs varat teikt prioritâti. Sâkot no dzîvojamâm telpâm; caur mâkslas uzòçmumu birojiem un sabiedrisko darbu; grupas un bçrnudârzi, kâ arî sporta iespçjas, gaisa tîrîba, ko iedzîvotâji un klienti elpo, kas satur prestiþu labklâjîbai un pat veselîbai.

Efektîvs veids, kâ uzlabot apstâkïus raþoðanas zâlçs un sociâlajos mâjokïos, ir gaisa filtrçðanas un attîrîðanas iekârtu izmantoðana. Atex putekïu savâcçja sistçma nav nekas jauns kâ putekïu savâcçjs, kas ir izgatavots kopâ ar ATEX padomu, un kura uzdevums ir nodroðinât pastâvîgu piesâròotâju sastâva kontroli. Atkarîbâ no apkalpoto telpu apjoma minçtâs ierîces ir atbilstoða funkcija un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïu nosûcçji, kas konstruçti, izgatavoti un novietoti saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, ir ievçrojama izmçra ierîces, bieþi vien aizòem atseviðíu dzîvokïu kompleksu, kas ir augstâks par vidçjo augstumu. Augstas veiktspçjas aprîkojuma piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru augsts ciklotrons savâc gaisu no augiem, kuru konstrukcija ir lîdz pat simtiem metru taisnâ formâ. Ja ir iespçja, ka siltummainis atradîsies çkas centrâlajâ daïâ, râdiuss, kas ir ap putekïu savâcçja pareizu darbîbu, ir ideâls. Un tas ir noderîgi aptuveni septiòdesmit pieci lîdz deviòdesmit deviòi procenti. Skâbbarîba ir izgatavota no veciem materiâliem vai strukturâlâ tçrauda, kas raþots saskaòâ ar Polijas standartiem un ir atvçrts tirdzniecîbai attiecîgajâs iestâdçs, un to apstiprina attiecîgie dokumenti un sertifikâti.Netîrs gaiss sistçmâ ar cilindrisku ðíçrsgriezumu ir aprîkots ar kustîgu kustîbu. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas ïauj uztvert negatîvi lâdçtas daïiòas. Putekïu savâcçjam savâ apakðçjâ daïâ ir tvertnes savâkðanas putekðòi, kurus var aizvâkt ârpus vârsta sistçmas izvietojuma zemâk novietotajâ traukâ.